Meditech News
Product News
Meditech Library
General info

 

  

 
Home > Meditech info > Meditech Library > Sono Veterinarny a humanny ludsky ultrazvuk ultrasonograf 2v1


Sono Veterinarny a humanny ludsky ultrazvuk ultrasonograf 2v1Špička na trhu v ter¨¦ne!

Akciov¨¢ cena plat¨ª do 30.4.2014!Objednajte ešte dnes!


Veterin¨¢rny  Sono VET Meditech  ultrazvukovy inteligentny sn¨ªmač pre veterin¨¢rov!


V s¨²časnej dobe,s¨² ultrazvukov¨¦ technol¨®gie široko uzn¨¢van¨¦ a použ¨ªvan¨¦ po celom svete.
V MediTech ch¨¢peme, že ultrazvukov¨¦ sn¨ªmače musia byť schopn¨¦
poskytovať vysoky vykon a jednoduch¨¦ použitie. To je dôvod, prečo sme
sa venovali skenerom a inov¨¢ci¨¢m ultrazvuku, ktor¨¦ to skutočne umož¨¾uj¨².

Rozdiel vo svojej každodennej pr¨¢ci. Z plochy (prenosn¨¦),so stol¨ªkom.
Posledn¨¦ VPN technol¨®gie ,skenery, notebook ultrazvuk, od čiernobielych
na 2D, 3D a poslednych 4D. Meditech pon¨²ka široky vyber produktov
pre z¨¢kazn¨ªkov.

Sono Vet  veterin¨¢rny ultrazvuk od MediTech: 

V¨¢ha len 1,3 kg , je rozoznateľny svojim jasnym kvalitnym obrazom.Vymenn¨¦ sondy pon¨²kaj¨² širok¨² šk¨¢lu diagnostickych aplik¨¢ci¨ª. Pon¨²ka ľahk¨² a presnejšiu diagn¨®zu tehotenstva na mieste  zvierat kedykoľvek, kdekoľvek, pre veterin¨¢rne nemocnice a vonkajšie použitie.M¨¢ moderny a kompletny softv¨¦r a naviac vysok¨² všestrannosť.
 
Z¨¢klady syst¨¦mu:

Toto zariadenie je vhodn¨¦ na diagnostiku vykon¨¢van¨² na ko¨¾och, krav¨¢ch, ovciach, oš¨ªpanych, mačk¨¢ch, psoch a inych zvierat¨¢ch. Ide o line¨¢rne/konvexn¨¦ ultrazvukov¨¦ sn¨ªmacie diagnostick¨¦ zariadenie s vysokym rozl¨ªšen¨ªm. M¨¢ mikropoč¨ªtačov¨¦ ovl¨¢danie a digit¨¢lny sn¨ªmac¨ª prevodn¨ªk (DSC), digit¨¢lne tvarovanie l¨²ča (DBF), dynamick¨² clonu pracuj¨²cu v re¨¢lnom čase (RDA), dynamick¨² prij¨ªmaciu apodiz¨¢ciu v re¨¢lnom čase, dynamick¨¦ prij¨ªmacie zaostrenie v re¨¢lnom čase (DRF), digit¨¢lne frekvenčn¨¦ sn¨ªmanie (DFS), korelačn¨¦ technol¨®gie na okienka, ktor¨¦ d¨¢vaj¨² jeho obrazu jasnosť, stabilitu a vysok¨¦ rozl¨ªšenie.
¡ô 5,5-palcovy (12,7 cm) displej TFT-LCD, programovateľn¨¦ zariadenie (FPGA) a technol¨®gia osaden¨¢ na povrchu (SMT) robia zariadenie kompaktnym a ľahkym.
¡ô Kombinovany spôsob nap¨¢jania pomocou adapt¨¦ra na striedavy pr¨²d a zabudovanej nab¨ªjacej bat¨¦rie Li-ion, 3 režimy nab¨ªjania bat¨¦ri¨ª a špecializovan¨¦ zn¨ªženie napätia pri veľkom odbere umož¨¾uje dlhšiu dobu prev¨¢dzky bat¨¦rie.
¡ô Štyri režimy zobrazenia: B, B+B, B+M, M; dok¨¢že zobrazovať obraz v re¨¢lnom čase, zmraziť, pribl¨ªžiť, pretočiť zhora nadol, pretočiť zľava doprava, uložiť, nač¨ªtať, kapacita kinoslučky; anot¨¢cia ¨C nemocnica, meno, vek, pohlavie; meranie ¨C vzdialenosť, obvod, plocha, objem, srdcov¨¢ frekvencia, GA, FW, EDD, Obraz v 256 stup¨¾och šk¨¢ly šedej farby.
¡ô Video vystup PAL-D.
¡ô S n¨¢sadkou na myš.
¡ô Liate puzdro s konštrukciou rukoväte umož¨¾uje pohodln¨² diagnostiku.
¡ô Pr¨ªstroj pozost¨¢va z hlavnej jednotky, sondy a adapt¨¦ra.
¡ô Štandardn¨¢ konfigur¨¢cia je rekt¨¢lna sonda 6,5 MHz, voliteľn¨¦ s¨² konvexn¨¢ a line¨¢rne HF sondy.
¡ô Klinickym overen¨ªm bolo preuk¨¢zan¨¦, že pr¨ªstroj je bezpečny a ¨²činny.

Z¨¢kladny princ¨ªp:

B-ultrazvuk funguje takto: rôzne tkaniv¨¢ ľudsk¨¦ho tela maj¨² rôznu hustotu a rôzne rychlosti prenosu ultrazvuku, t.j. odlišn¨² akustick¨² impedanciu (s¨²čin hustoty m¨¦dia a rychlosti zvuku). Keď piezo-čip (transduktor) dostane určity regulovany elektricky impulz, vyprodukuje ultrazvuk s určitou frekvenciou. Keď sa takyto ultrazvuk (akustick¨¢ energia) nasmeruje do ľudsk¨¦ho tela, rôzne povrchy org¨¢nov vyr¨¢baj¨² odrazen¨² ozvenu s rôznou veľkosťou, ktor¨¢ je prij¨ªman¨¢ transduktorom emituj¨²cim ultrazvuk, a zmen¨ª sa na elektricky impulz. Keď sa takyto impulz zosiln¨ª, demoduluje, digit¨¢lne oskenuje, presunie a inak spracuje, vytvor¨ª sa štandardny videosign¨¢l. Na monitore sa zobrazuj¨² sn¨ªmky s prierezom org¨¢nu.
 
-Plne digit¨¢lny l¨²č tv¨¢rnenia
-Sonda automatick¨¢ identifik¨¢cia
-Gama korekcia, histogram
-Skenovanie a nastavenie uhla: 70-240 mm
-USB 2.0 nahr¨¢vanie obrazu v re¨¢lnom čase do PC
-Met¨®da skenovania: konvexn¨¦, Micro-konvexn¨¦, line¨¢rne, rekt¨¢lne
-M¨®d zobrazenia: B, B + B, 4B, B + M, M
-Šedej: 256 ¨²rovn¨ª
-Monitor: 5,5¡å palcovy TFT farebny LCD
-Sprievodny obr¨¢zok : DFS, DRF, RDA, VGA / DSC a obrazovy sprievodny pr¨ªspevok
-400 sn¨ªmok pre uloženie do pamäte
-64 obr¨¢zkov pre trval¨¦ uloženie

-Zväčšenie obr¨¢zku: ¡Á 1,0, 1,2 ¡Á, 1,5 ¡Á, ¡Á 2,0 kr¨¢t
-Charakteristika predstavenia v re¨¢lnom čase, ID, pohlavie, vek, so zameran¨ªm a zosilnen¨ªm (Bl¨ªzko, ďaleko, celkovo) .
-4 zamerania, kombin¨¢cia ,voliteľn¨¦
-4 rôzne k¨®dovania farieb k dispoz¨ªcii
-15 druhov rozdielnych telesnych zn¨¢mok s rozdielnymi strme¨¾mi
-Meranie vzdialenosti, obvodu / plocha, čas / srdcovej frekvencie / EF sadzba pre srdce, a GS, CRL BPD, HC, FL, AC pre OB / GY meranie a gestačny vek, hmotnosť plodu, EDD vypočtu.
-Pracovny čas bat¨¦rie: +- 3 hodiny
-Pohotovostny režim: +- 2 hodiny
-PAL-D vystup
-Myš rozhranie

Štandardn¨¢ konfigur¨¢cia:

Hlavn¨¢ jednotka + L60/6.5MHz line¨¢rna rekt¨¢lna sonda

Možnosť objednania:

-R40/3.5MHz konvexn¨¢ sonda(pre ľud¨ª)
-R20/5.0MHz mikro-konvexn¨¢ sonda
-L40/7.5MHz line¨¢rna sonda

 
Technick¨¢ špecifik¨¢ciaMODEL

 

Sonda

line¨¢rna sonda

Rekt¨¢lna sonda 6,5 MHz

konvexn¨¢ sonda

mikrokonvexn¨¢ sonda

Hĺbka detekcie (mm)

¡Ý80

¡Ý140

¡Ý90

Rozl¨ªšenie

(mm)

Bočn¨¦

¡Ü1 (Hĺbka¡Ü60)

¡Ü3 (Hĺbka¡Ü80)

¡Ü5 (80£¼Hĺbka¡Ü130)

¡Ü3 (Hĺbka¡Ü60)

Osov¨¦

¡Ü1 (Hĺbka¡Ü80)

¡Ü1 (Hĺbka¡Ü80)

¡Ü1 (Hĺbka¡Ü60)

Slep¨¢ z¨®na (mm)

¡Ü3

¡Ü6

¡Ü5

Presnosť geometrickej polohy

Vodorovn¨¢

¡Ü5

¡Ü7.5

¡Ü7.5

Zvisl¨¢

¡Ü5

¡Ü5

¡Ü5

Veľkosť monitora

5 palcov (12,7 cm)

Režimy displeja

B, B+B, B+M, M, 4B

Obraz v šk¨¢le sivej

256

Uloženie obrazu

64

Kinoslučka

¡Ý400 okienok

Hĺbka skenovania

70 mm¡«140 mm

Pretočenie obrazu

Hore/dole, vľavo/vpravo

Poloha ohniska

Nastaviteľn¨¢

Značka polohy

16

Spracovanie obrazu

Histogram, k¨®dovanie farieb, GAMA, vyhladenie obrazu

Frekvencia sondy

Nastaviteľn¨¢ (každ¨¢ sonda 3 body)

Korel¨¢cia okienok

Nastaviteľn¨¢

Meranie

Vzdialenosť, obvod, plocha, objem, srdcov¨¢ frekvencia GA,EDD

Z¨¢pis

D¨¢tum, čas, meno, pohlavie, vek, n¨¢zov nemocnice¡¢¨²prava textu na celej obrazovke

Vystupn¨¢ spr¨¢va

Meranie

Vystup

USB2.0,   VIDEO(PALD, NTSC)

Nepretržit¨¢ prev¨¢dzka bat¨¦rie

¡Ý3 hodinyHome | Meditech OEM | About Meditech | Activation | Contact Us | Product News | Links |

Defibrillator | Pulmonary | ECG machine | Finger Pulse Oximeter | Multiparameter Patient Monitor | Ultrasound Scanner | Fetal doppler Monitor | OEM module | Veterinary Equipment |

2003-2011© Copyright Meditech Equipment Co.,Ltd (Meditech Group). All right reserved. Tel: 86-532-85832673 - 85803521 (801) Fax: 86-532-85832155