Meditech News
Product News
Meditech Library
General info

 

  

 
Home > Meditech info > Meditech Library > Dolphi Vet Veterinarny ultrazvuk


Dolphi Vet Veterinarny ultrazvukVeterin¨¢rny Dolphi Vet Meditech univerz¨¢lny  ultrazvukovy inteligentny sn¨ªmač, pre veterin¨¢rov a lek¨¢rov!

V s¨²časnej dobe,s¨² ultrazvukov¨¦ technol¨®gie široko uzn¨¢van¨¦ a použ¨ªvan¨¦ po celom svete.
V MediTech ch¨¢peme, že ultrazvukov¨¦ sn¨ªmače musia byť schopn¨¦
poskytovať vysoky vykon a jednoduch¨¦ použitie. To je dôvod, prečo sme
sa venovali skenerom a inov¨¢ci¨¢m ultrazvuku, ktor¨¦ to skutočne umož¨¾uj¨².
Odpor¨²čam veterin¨¢rne ultrasonografi MediTech
Rozdiel vo svojej každodennej pr¨¢ci. Z plochy (prenosn¨¦),so stol¨ªkom.
Posledn¨¦ VPN technol¨®gie ,skenery, notebook ultrazvuk, od čiernobielych
na 2D, 3D a poslednych 4D. Meditech pon¨²ka široky vyber produktov
pre z¨¢kazn¨ªkov.
Veterin¨¢rny Dolphi
Dolphi Vet univerz¨¢lny ultrazvukovy sn¨ªmač je určeny pre nočn¨¦ použitie a n¨²dzov¨¦ skenovania, v z¨¢chrannych situ¨¢ciach u ľud¨ª, veterin¨¢rne skenovania. To prin¨¢ša jasn¨² a zreteľn¨² kvalitu obrazu.Podporuje sondy a širok¨² šk¨¢lu diagnostickych aplik¨¢ci¨ª.
-Notebook  Ultrazvuk
-10,4 palcovy TFT farebny LCD

-Použiteľny na veterin¨¢rne ¨²čely aj, pre človeka podľa typu sondy
-128 ¨²ložn¨¢ pamäť
-Viac sekčn¨¦ dynamick¨¦ zaostrovanie: široky p¨¢s, pre zosil¨¾ovač, prihl¨¢senie kompresie, TGC ovl¨¢danie, dynamick¨¦ filtrovanie¡­
-Automatick¨¦ meranie parametrov, vr¨¢tane vzdialenosti, objemu, obvodu, plochy / obvod, uhol, tepovej frekvencie, EF sklon, tyžde¨¾ tehotenstva, hmotnosti  plodua EDCB
-Obr¨¢zok sa zobrazuje,pripomienkami d¨¢tum, čas, hĺbka skenovania, typ sondy, parameter r¨¢mu korel¨¢cia, kombin¨¢cia zaostrenia, ID pacienta, vek, pohlavie, nemocničn¨¦ inform¨¢cie.
Odpor¨²čame veterin¨¢rne ultrasonografi MediTech
-V re¨¢lnom čase zobrazuje obraz pre zmrazenie, zoomovanie, čierna / biela otočen¨ªm, hore / dole konverzovať, hĺbka ¡­
-5 režimov zobrazenia, B, B + B, B + M, M, a 4B v 256 stup¨¾ov šedi
-USB 2.0 rozhranie zaisťuje v re¨¢lnom čase obraz
-Rozhranie ,pre ľudsk¨¦ a veterin¨¢rne liečenie s 206 (ľudskej), 256 (vet.)

-Štandardn¨¢ konfigur¨¢cia: Dolphi Vet- hlavn¨¢ jednotka, 6,5 MHz rekt¨¢lna sonda, dob¨ªjacia l¨ªtiov¨¢ bat¨¦ria, nab¨ªjac¨ª k¨¢bel, AC adapt¨¦r a k¨¢bel, kovovy kufr¨ªk, USB disk a k¨¢bel.Home | Meditech OEM | About Meditech | Activation | Contact Us | Product News | Links |

Defibrillator | Pulmonary | ECG machine | Finger Pulse Oximeter | Multiparameter Patient Monitor | Ultrasound Scanner | Fetal doppler Monitor | OEM module | Veterinary Equipment |

2003-2011© Copyright Meditech Equipment Co.,Ltd (Meditech Group). All right reserved. Tel: 86-532-85832673 - 85803521 (801) Fax: 86-532-85832155