Meditech News
Product News
Meditech Library
General info

 

  

 
Home > Meditech info > Meditech Library > Defi je kompaktny odolny lahky defibrilator


Defi je kompaktny odolny lahky defibrilator


Defi 8/9 je kompaktny, odolny, ľahky defibril¨¢tor s integrovanym pacientovym monitorom.

Defibril¨¢tory využ¨ªvaj¨² pacienti, ktor¨ª trpia n¨¢hlou pr¨ªpadnou srdcovou arytmiou tepu.

V tychto pr¨ªpadoch s¨² defibril¨¢tory dôležitym n¨¢strojom,pre niekoho v bl¨ªzkosti trpiacej obete.

Ventrikul¨¢rna arytmia, rovnako. Namiesto toho, aby upozor¨¾ovala

pacienta, že jeho srdce je st¨¢le nepravideln¨¦, komorov¨¢ arytmia čin¨ª pacienta v bezvedom¨ª.  Srdce môže

poraziť pr¨ªliš rychlo, pr¨ªliš pomaly alebo nepravidelny mix oboch.Predpokladany vysledok je buď z¨¢stava srdca alebo mŕtvica.

Defi je kompaktny, odolny, ľahky defibril¨¢tor,v ktorom je integrovan¨¢ monitorovacia, manu¨¢lna defibril¨¢cia, AED a Pacer (voľba). Jedn¨¢ sa o profesion¨¢lny dvojf¨¢zovy defibril¨¢tor-monitor vhodny pre nemocnice a kliniky.

Existuj¨² dva modely Defi8 s 2 parametrami pacientovho monitora a Defi9 s 6 parametrami pacientovho monitora.

Defi8 je defibril¨¢tor s ECG.PR parametrami
Defi9 je defibril¨¢tor s ECG.RESP.SPO2.TEMP.PR.NIBP parametrami

Technick¨¦ špecifik¨¢cie defibril¨¢tora:

(1) Typ defibril¨¢tora: Mechanicky, synchronizovany, A synchronizovany,

(2) Monof¨®nny vystup: Technick¨¢ krivka  / dvojf¨¢zov¨¢ technol¨®gia (voliteľn¨¦)

(3) Presnosť merania spotreby: ¡Ï +-1%

(4) Vyber energie:  0,3,5,7,10,20 , 30,50,100,200,300,360 joule (menovit¨¢ hodnota pri odpore 50)

(5) Doba nab¨ªjania: Maxim¨¢lne 8 sek¨²nd 360 joulov

(6) Štandardn¨¦ p¨¢dla Dospel¨ª / deti: Opakovan¨¦ použitie externych dospelych p¨¢diel (Integrovan¨¦ detsk¨¦ p¨¢dla)

Požiadavky na nap¨¢janie:

(a) Nap¨¢jacie napätie AC: 110V, 60 Hz / 220 V, 50 Hz

(b) Napätie vo vozidle: DC 12V

Intern¨¢ z¨¢lohovan¨¢ bat¨¦ria:

(1) Typ bat¨¦rie: Dob¨ªjacia oloven¨¢ bat¨¦ria / l¨ªtiov¨¢ bat¨¦ria (voliteľn¨¦)

(2) Doba nab¨ªjania: Minim¨¢lny čas 4 hodiny na pln¨¦ nabitie

(3) Bat¨¦ria sa nab¨ªja: Pri AC nap¨¢jan¨ª prev¨¢dzkov¨¦ho zariadenia.

(4) Nab¨ªjanie / Indik¨¢cia n¨ªzkeho napätia bat¨¦rie: Červen¨¢ LED di¨®da

(5) Kapacita bat¨¦rie: 100% bat¨¦ria poskytne 120 min monitoringu a vyp¨²šťanie na 30 joulov 360.

LED displej:  7¡å uhlopriečka {155mm * 88mm}

Typ: Vysok¨¦ rozl¨ªšenie, farebny graficky LED displej

Rozl¨ªšenie: 480¡Á234

Konfigur¨¢cia pacientovho monitora:

EKG:

EKG k¨¢bel: ¢ñ, ¢ò, ¢ó, VR, VL, VF, V1-V6

Tepov¨¢ frekvencia:

Pulzny rozsah: 0-300bpm

Presnosť pulzu: ¡À 2bpm

NIBP: (Defi 9)

Met¨®da: automatick¨¢ oscil¨¢cia

Pracovny režim: manu¨¢lny / automaticky

Meranie-vysledok-rozsah:

Dospely: 10-250mmHg

Deti: 10-200mmHg

Novorodencov: 10-135mmHg

TEMP: (Defi 9)

Rozsah merania: 20 ¨C 45 C

SpO2: (Defi 9)

Displej: Hodnota SpO2, pulzny histogram, obraz kriviek, pulz


 Štandardn¨¦ parametre a konfigur¨¢cia

Defi8: .. EKG, PR, defibril¨¢tor

Defi9: ¡­¡­ EKG, RESP, SpO2, PR, TEMP, NIBP, defibril¨¢tor


 Voliteľn¨¦ parametre

Rekord¨¦r

Rozmery: 320 x 205 x 410

Hmotnosť: 9,8 kg

Home | Meditech OEM | About Meditech | Activation | Contact Us | Product News | Links |

Defibrillator | Pulmonary | ECG machine | Finger Pulse Oximeter | Multiparameter Patient Monitor | Ultrasound Scanner | Fetal doppler Monitor | OEM module | Veterinary Equipment |

2003-2011© Copyright Meditech Equipment Co.,Ltd (Meditech Group). All right reserved. Tel: 86-532-85832673 - 85803521 (801) Fax: 86-532-85832155